CBS: 'Energieverbruik uit warmtepompen was 1,1 procent in 2022'

05.06.2023 Anne Agterbos

CBS:
©Vattenfall / Jorrit Lousberg

In 2022 is het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland, meldt het CBS. Dat is een toename van 2 procent ten opzichte van 2021. Binnen deze 15 procent voorziet de warmtepomp voor 1 procent van het Nederlandse energieverbruik. In 2030 moet het aandeel hernieuwbare energie 27 procent zijn volgens Europese afspraken.

De relatieve toename van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix is mede toe te wijden aan de afname in het aardgasverbruik. De bijdrage van warmtepompen binnen de hernieuwbare energiemix nam toe tot 7 procent in 2022, en blijft stijgen. De totale hoeveelheid onttrokken warmte nam in 2022 met ruim een kwart toe, tot 20 petajoule.

 Daarnaast meldt het CBS dat een kwart van de buitenlucht-water-warmtepompen is een hybride warmtepomp.  In totaal draagt de warmtepomp 1,11 procent bij aan het Nederlandse energieverbruik.

© CBS

Biomassa
Biomassa levert met 40 procent nog altijd de groots bijdrage aan de hernieuwbare energiemix. Het verbruik van biomassa daalde echter in 2022 met 15 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Er werd in 2022 een kwart minder biomassa mee gestookt in elektriciteitscentrales. Sinds 2021 gelden er nieuwe duurzaamheidscriteria voor biosmassa, wanneer deze niet worden nageleefd wordt het niet meegerekend in het eindverbruik van energie.

Zonne-energie
Het verbruik uit zonne-energie groeide in 2022 met 45 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De totaal opgestelde capaciteit van zonnepanelen nam met 28 procent toe, daarnaast nam de energie opwek per paneel toe doordat 2022 een zonnig jaar was. Het CBS meldt dat 20 procent van de zonnepanelen in zonneparken staan, en de overige 80 procent is dak of als zonwering boven parkeerplaatsen. In totaal zorgt zonne-energie voor 3,34 procent van het Nederlandse energieverbruik.

Winderenergie
Het energieverbruik uit windenergie nam met 13 procent toe in 2022. De groei in de sector is vooral toe te wijden aan windenergie op land. De windenergie op zee bleef ongeveer gelijk met het gebruik in 2021. De totale capaciteit van windmolens steeg met 14 procent ten opzichte van 2021.